Библиография

За българите от Голо Бърдо, Албания

Албания и албанските идентичности 2000: Албания и албанските идентичности. Изследвания, съст. А. Желязкова, МЦПМКВ, С.

Алманах 2001: Алманах на дружество “Огнище” – културно-просветно дружество, Българите в Албания и Косово, Т. 1, С.

Алманах 2005: Алманах на дружество “Огнище” – културно-просветно дружество, Българите в Албания и Косово, Т. 2, С.

Аретов, Н. 2001: Балкански идентичности в българската култура от модерната епоха (ХІХ-ХХ век). Към постановката на проблема. – В: Балкански идентичности в българската култура от модерната епоха (ХІХ-ХХ век), ч. 1, С., 5-53.

Асенова, П. 2005: Местни имена от Голо бърдо, Североизточна Албания. – В: Езиковедски проучвания в памет на проф. Йордан Заимов, С., 41-53.

Бело, М. 2004: Една народна песен от с. Стеблево (Голо Бърдо, Албания). – Македонски преглед, кн. 2, 117-120.

Благоев, Г. 1999: Традиционни празници и обичаи на българите мюсюлмани от Голо бърдо (Източна Албания). – Българска етнология, кн. 3-4, 100-114.

Бобев, Б. 1985: По въпроса за българското национално малцинство в Албания след края на Първата световна война. – Векове, №4, 40-45.

Бокова, И. 1998: Културна идентичност – образи на отъждествяване и оразличаване. – Български фолклор, кн. 1-2, 4-21.

Бояджиев, Т. 1997а: На експедиция в Голо бърдо. – Българистика и българи, кн. 3, 23-26.

Бояджиев, Т. 1997б: Българите в Голо Бърдо (Албания). – В: Българите извън България. Сборник с материали от международен симпозиум Бургас – юни 1997, Велико Търново, 124-127.

Бояджиева, Ст., Св. Петкова 2003: Ден за почитане на мъртвите при българите мюсюлмани в Тетевенско. – Български фолклор, кн. 2-3, 45-69.

Български народни балади и песни с митически легендарни мотиви 1993: Авт. колектив: Лиляна Богданова, Стоянка Бояджиева, Николай Кауфман, Катя Михайлова, Любомира Парпулова, Светла Петкова, Стефана Стойкова. Ред.: проф. Тодор Ив. Живков, отг. ред.: ст. н. с. Стоянка Бояджиева, СбНУ, Т. 60, ч. 1. С.

Василева,М. 1969: Сходства и отлики в българската и турската сватба в група села на Разградски окръг. – ИЕИМ, Т. ХІІ, 161-191.

Веркович, Ст. 1889: Топографическо-етнографический очерк Македонии, С.

Вълчинова, Г. 1994: Сечко и Марта – формирането на един митологичен комплекс в българската народна култура. – В: Етнографски проблеми на народната духовна култура, Т.2, С., 33-77.

Гаджанов, Д. 1993: Мюсюлманското население в новоосвободените земи. – В: Научна експедиция в Македония и Поморавието – 1916, С., 231-283.

Ганева-Райчева, В. 2004: Българите в Унгария – проблеми на културната идентичност, С.

Голо Брдо. Живот на граница 2006: Голо Брдо. Живот на граница, Скопjе, Македонско етнолошко друштво – Скопjе, Институт за етнологиjа и антропологиjа.

Грекова, М. 1998: Всекидневни представи за “малцинство”. – В: Общности и идентичности в България, (съст. и ред. Кръстева, Анна), С., 118-137.

Домазетов, П. 1987: Свадбата, свадбените обичаи и песните каj македонците муслимани од населбите на струшка општина: Jабланица, Боровец, Лабуниште и Октиси. – В: Историjа, фолклор и етнологиjа на исламизираните македонци, Скопjе, Републичка заедница на културно научните манифестации на македонските муслимани, 337-349.

Елдъров, Св. 2000: Българите в Албания 1913-1939. Изследване и документи, С.

Елдъров, Св. 2001а: Българите в Албания (1925-1928). – В: Алманах на дружество “Огнище” – културно-просветно дружество, Българите в Албания и Косово, С., 55-59.

Елдъров, Св. 2001б: ВМРО в Албания (1925-1928). – В: Алманах на дружество “Огнище” – културно-просветно дружество, Българите в Албания и Косово, С., 61-73.

Ериксън, Е. 1996: Идентичност. Младост и криза, С.

Жалов, А. 2008: Български песни от с. Стеблево, Голо Бърдо, Албания (предварително съобщение) – В: Етнология на пространството, Годишник на Асоциация ”Онгъл”, Т. 6, ч. 2, С., 329-335.

Жежељ-Каличанин, Т. 2008: Македонски свадбени обичаи и песни, Скопје.

Здравев, Ѓ. 2006: Народната носиjа во Голо Брдо. – В: Голо Брдо. Живот на граница, Скопjе, Македонско етнолошко друштво – Скопjе, Институт за етнологиjа и антропологиjа, 35-51.

Ибрахими, Л. 2005: Историята на едно начинание за един народ в две държави. Студентите от Голо Бърдо и Преспанското езеро и тяхното връщане към корените на майка България. – В: Алманах на дружество “Огнище” – културно-просветно дружество, Българите в Албания и Косово, Т. 2, С., 133-135.

Иванов, Й. 1925: Българско-албанската етнична граница. – Македонски преглед, год. І, кн. 4, 36-48.

Иванова, Р. 1984: Българската фолклорна сватба, С.

Иванова, Ю. 1977: Албанцы. – В: Календарные обычаи и обряды в странах Зарубежной Эвропы. Весенние праздники, Москва, 316-325.

Извори за българската етнография 2002: Из българския следосвобожденски печат 1900-1912, С.

Историjа, фолклор и етнологиjа на исламизираните македонци 1987: Историjа, фолклор и етнологиjа на исламизираните македонци, Скопjе, Републичка заедница на културно научните манифестации на македонските муслимани.

Кауфман, Д. 2008: Женското и мъжкото във фолклорно-музикалната ни култура. – Български фолклор, кн. 2, 40-49.

Кауфман, Н. 1976: Българската сватбена песен, С.

Кауфман, Н., И. Манолов 1994: Народни песни от Югозападна България – Пирински край., Т. 2, С.

Кауфман, Н., Т. Тодоров 1968: Народни песни от Югозападна България – Пирински край , Т.1, С.

Кръстева, А. 1995: Етничност, национална идентичност, гражданство. – В: Идентичности (съст. Кръстева, А., Ив. Кацарски, Н. Богомилова, Пл. Макариев), МЦПМКВ, С., 111-164.

Кръстева, А. 1996: Свое и чуждо: български прочит. – В: Универсално и национално в българската култура, МЦПМКВ, С., 11-47.

Кънчов, В. 1900: Македония. Етнография и статистика, С.

Лиманоски, Н. 1992: Етнолошки мотиви и белешки од Голо Брдо – В: Зборник. Етнологиjа, нова сериjа, бр. 1, Скопjе, Музеj на Македониjа, 27-37.

Лиманоски, Н. 1993: Исламизациjата и етничките промени во Македониjа, Скопjе, Македонска книга.

Македония и Одринско 1995: Статистика на населението от 1873 г., Македонски научен институт, С.

Македонци муслимани 1984: Македонци муслимани, Скопjе, Културно научни манифестации на македонските муслимани.

Мангалакова, Т. 2004: Българите в Мала Преспа и Голо Бърдо. – В: Проблеми на мултиетничността в Западните Балкани. Теренни проучвания, МЦИМКВ, С., 276-297.

Маринов, Д. 1892: Старина – Жива старина. Етнографическо (фолклорно) изучаване на Видинско, Кулско, Белоградчишко, Ломско, Берковско и Врачанско, ІІІ, Русе.

Миланов, Е. 2001: Българите от Голо Бърдо и Гора. – В: Алманах на дружество “Огнище” – културно-просветно дружество, Българите в Албания и Косово, Т. 1, С., 17-26.

Народна књижевност Срба на Косову 1980: Лирске песме I. Антологија, приредио др. Владимир Бован, Приштина, Jединство

Огнянов, М. 2005: Един възрожденски свят в Тирана. Спомени и размисли. – В: Алманах на дружество “Огнище” – културно-просветно дружество, Българите в Албания и Косово, Т. 2, С., 85-132.

Пейчева, Л. 1991: Фолклорно знание за музиката. (По материали от Кюстендилско и Станкедимитровско). – Български фолклор, кн. 1, 15-26.

Пейчева, Л., В. Димов 1999: „Сладката музика” (Български музиканти за понятието макам). – Български фолклор, кн. 3, 51-59.

Пелева, И. 2001: Екзотичният друг – присъствия и употреби в дискурсите на българския ХІХ век. – В: Балкански идентичности в българската култура от модерната епоха (ХІХ-ХХ век), ч. 1, С., 135-148.

Петкова, А. 2005: Говорът на село Стеблево, Голо бърдо (Албания). – В: Алманах на дружество “Огнище” – културно-просветно дружество, Българите в Албания и Косово, Т. 2, С., 69-76.

Пешев, О. 2004: Какво е славянското население в Албания. – България – Македония, III, 2004, №6, 17-18.

Сборник за народни умотворения 1890: Сборник за народни умотворения, наука и книжнина, кн. ІІ, С.

Селищев, А. М. 1931: Славянское население в Албании, С., изд. Македонского научного института.

Сефтерски, Р. 2005: Докладите на Йордан Иванов от 1916 г. за българо-албанската историко-етническа граница в Западна Македония. – В: Алманах на дружество “Огнище” – културно-просветно дружество, Българите в Албания и Косово, Т. 2, С., 25-59

Смит, А. 2000: Националната идентичност, С.

Стаматов, Ст. 1938: Град Дебър и неговото основаване. Първо приложение на периодичното списание “Дебърски глас”, С.

Стоин, В. 1934: Родопски песни. Нотирал и записал В. Стоин. – В: СбНУ, Т. 39.

Ташев, С. 1994: Българите в Албания (1913-1993). – В: Етническият проблем и националният въпрос на българите, Пловдив, 141-162.

Ташфел, А. 1990: Социалната идентичност и междугруповото поведение. – В: Идеи в социалната психология, С., 139-169.

Турски документи 1976: Турски документи за историjата на македонскиот народ, Т. 3, Скопjе.

Турски документи 2000: Турски документи за историjата на македонскиот народ, Т.8, кн. 2, Опширен пописен тефтер на Охридскиот санџак од 1583 година (превод, редакциjа и коментар: д-р Александар Стоjановски), Скопje.

Уейгърт, А. 1990: Въвеждането на идентичността в социологическата психология. – В: Идеи в социалната психология, С., 104-138.

Фетаху, К. 2006: Правата на македонците во Албаниjа. – В: Голо Брдо. Живот на граница, Скопjе, Македонско етнолошко друштво – Скопjе, Институт за етнологиjа и антропологиjа, 52-55.

Филиповић, М. 1940: Голо Брдо. Белешке о насељима, пореклу становиштва народном животу и обичаjима, Скопље.

Хаджиниколов, В. 1997: Българското население в Албания в миналото. – Македонски преглед, ХХ, №4, 17-46.

Харизанова, М. 1997а: Един български говор от Албания. – Българска реч, III, №1-2, 58-61.

Харизанова, М. 1997б: Един български говор от Албания. – В: Българите извън България. Сборник с материали от международен симпозиум Бургас – юни 1997, Велико Търново, 61-64.

Христова, Е. 2007: Говорът на Голо бърдо, Албания, в системата на българските диалекти. – В: Македонски преглед, бр. 3, 43-53.

Цонева, Г. 2001: Требищ (Требище, Требища – област Пешкупия) Традиционен костюм. Календарни празници и обичаи. – В: Алманах на “Огнище” –културно-просветно дружество, Българите в Албания и Косово, Т. 1, С., 7-14.

Црвенковска-Ристеска, И. 2006: Селската заедница и семеjството каj македонците од делот на Голо Брдо во Република Албаниjа во социjалистичкиот период. – В: Голо Брдо. Живот на граница, Скопjе, Македонско етнолошко друштво – Скопjе, Институт за етнологиjа и антропологиjа, 73-92.

Църнушанов, К. 1956: Македонски народни песни, С.

Шапкарев, К. А. 1892: Сборник от български народни умотворения. Част втора – Простонародна българска философия или български народни прикаски, верования, пословици, гатанки, игри и пр. Отдел І – Български прикаски и верования с прибавление на неколко македоновлашки и албански, Книга VІІІ, София, събрал и издава К. А. Шапкарев.

Шапкарев, К. А. 1968: Сборник от български народни умотворения, Т. 1, С.

Янкова, В. 2003: “Поповската песен” от Охридско и християнизацията на етничния хронотоп. – В: Известия на историческия музей Шумен, кн. 11, Шумен, 263-270.

 

Dokle, N. 2004: “Sevni, bre ashik, sevni, bre dusho…”, Prizren, 2004.

Elschek, O., A. Elscheková 1996: Theorie und Praxis der Erforschung der traditionellen Musik der Minderheiten. – In: Echo der Vielfalt/Echoes of Diversity. Traditionelle Musik von Minderheiten/ethnischen Gruppen / Traditional Music of Ethnik Groups/Minorities, Wien, Böhlau, 17-30.

Heckmann, F. 1992: Ethnische Minderheiten, Volk und Nation: Soziologie inter-ethnischer Beziehungen, Stuttgart, Ferdinand Enke Verlag.

Hemetek, U. 2001: Mosaik der Klänge. Musik der ethnischen und religiösen Minderheiten in Österreich, Schriften zur Volksmusik, 20, Wien, Verlag Böhlau.

Mazniku, C., V. S. Cvarku 2009: Gollobordski follkllor, 1, Posllovici i pogovorki, Tirana.

Mazniku, C., V. B. Koja 2009: Gollobordski follkllor, 2, Dove, kletvi, gatanki, Tirana.

Mazniku, C., V. B. Koja 2009: Gollobordski follkllor, 3, Makedonsko-Allbanski poslloviçni paraleli, Tirana.

Mazniku, C., V. B. Koja 2009: Gollobordski follkllor, 4, Posllovici, pogovorki, poslloviçni r frazeolloshki izrazi, Tirana.

Perchinig, B. 1992: Europäische Migrationspolitik. – In: Hierl, Tobias (Red.) Fremde Heimat: Emigranten/Immigranten (= Knappe Güter, Bd.3), Wien, Verlag Austria Press, 71-79.

Stokes, M. 1994: Ethnicity, Identity and Music. The Musical Construction of Place, Oxford, Providence.

Tselikas, E. I. 1986: Minderheit und soziale Indentität: Soziale Wahrnehmung und Realitätskonstruktion bei Schweizer und Ausländerkindern; Der Ego-ökologische Ansatz und seine Anwendung, Königstein, Verlag Anton Hain (Hochschulschriften: Sozialwissenschaften; 21.

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s